Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων και βαθμού επικινδυνότητας έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Για τον καθορισμό των προσόντων του Τεχνικού Ασφαλείας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής).
Αποστολή του τεχνικού ασφαλείας είναι:

  • Η πρόληψη των ατυχημάτων.
  • Η τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας.
  • Η οργάνωση αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
  • Η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Επιπλέον του καθορισμού του Τεχνικού Ασφαλείας, ο κάθε εργοδότης έχει την υποχρέωση να έχει μια γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του, την οποία και συντάσσει ο Τεχνικός Ασφαλείας.
Η εταιρία μας, διαθέτοντας Μηχανικούς με γνώση και εμπειρία, είναι σε θέση να αναλάβει χρέη τεχνικού ασφαλείας σε κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση με σκοπό την έγκυρη αξιολόγηση του επαγγελματικού κινδύνου και την αξιόπιστη εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.