Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο έγγραφο που αποτυπώνει την ενεργειακή κατάσταση ενός κτιρίου και εκδίδεται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών. Ουσιαστικά πρόκειται για εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας που έχει το κτίριο, των παραγόντων που την επηρεάζουν καθώς και τις δυνατότητες που υπάρχουν για βελτιώσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης συνίσταται από τα εξής επιμέρους στάδια:

1. Συγκέντρωση, έπειτα από συνεννόηση, των απαραίτητων στοιχείων του ιδιοκτήτη.
2. Διενέργεια αυτοψίας επί τόπου και φωτογράφηση του χώρου.
3. Επεξεργασία των στοιχείων με τη χρήση εγκεκριμένου λογισμικού.
4. Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού.

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται σε όλα τα κτίρια για κάθε βασική χρήση (κατοικία, εμπορική χρήση, συνάθροιση κοινού, γραφεία κλπ) στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια (με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου).
  • Υφιστάμενα (με κάθε πώληση ή ενοικίαση υφισταμένου κτιρίου ή τμήματος αυτού).
  • Ένταξη σε πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον»

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών με χαμηλό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μηχανικοί της επιχείρησης μας, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και με ειδικές σπουδές και εξειδικεύσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, παράλληλα με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σας προτείνουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με απώτερο σκοπό το οικονομικό σας όφελος.
Σε συνέχεια των λύσεων αυτών, με την εμπειρία μας στον τομέα της κατασκευής, σας καταθέτουμε χωρίς καμία επιπλέον χρέωση οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων αυτών καθώς και μελέτη εκτίμησης χρόνου απόσβεσης της συγκεκριμένης επένδυσης με σκοπό την πιο συμφέρουσα για σας οικονομική επιλογή.