Οι παρεμβάσεις του ανθρώπινου παράγοντα στο φυσικό περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης της πολιτείας στις παρεμβάσεις αυτές, η διαδικασία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει καθοριστεί ως ζωτικής σημασίας εργαλείο.
Μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μελέτη προσδιορίζει τις ακριβείς επιπτώσεις των τεχνικών έργων στο φυσικό περιβάλλον, καταγράφει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της περιοχής του τεχνικού έργου και περιγράφει τα προληπτικά μέτρα και τις εναλλακτικές επιλογές του υπάρχουν.
Στην Ελλάδα, η περιβαλλοντική συμβατότητα ενός έργου θεωρείται πως εξασφαλίζεται με την υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση των αντίστοιχων Περιβαλλοντικών Όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται από την αρμόδια Αρχή (Νομ. Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, ΥΠΕΧΩΔΕ) και περιλαμβάνουν έναν κατάλογο με μέτρα για τη φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση του έργου.
Σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της χώρας, υποχρέωση μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπάρχει για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα

Η NG Construction δραστηριοποιείται στο χώρο της ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια διαθέτοντας τμήμα έμπειρων Περιβαντολλόγων. H εταρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Περιβαντολλογικών μελετών κατηγορίας 27 με αξιοπιστία, ευελιξία και υπευθυνότητα.