Κάθε επιχείρηση, εφόσον απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία ανάλογα με τη χρήση της, πρέπει να έχει Άδεια Λειτουργίας. Με την Άδεια Λειτουργίας πιστοποιείται ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και έχει εναρμονιστεί πλήρως με την νομοθεσία που διέπει τη συγκεκριμένη χρήση.Οι βασικότεροι φορείς που αδειοδοτούν το κατάστημα ανάλογα με τη χρήση του είναι οι εξής:

 • Ο αντίστοιχος Δήμος που έχει έδρα τη επιχείρηση.
 • Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ανάπτυξης και Φυσικών πόρων.
 • Η Διεύθυνση Υγιεινής.
 • Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Οι Φορείς του ΕΟΠΠΕΠ.

Η διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την Αδειοδοτούσα Αρχή. Μερικά από τα βασικότερα μέρη της διαδικασίας αυτής παρουσιάζονται στη συνέχεια:

 • εύρεση της οικοδομικής αδείας και των εγκεκριμένων σχεδίων αυτής
 • έλεγχος για την ύπαρξη ή μη αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων
 • έλεγχος του καταστατικού
 • έλεγχος της πληρότητας των προδιαγραφώναποτύπωση χώρου
 • σύνταξη όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται
 • σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας
 • συγκέντρωση λοιπών δικαιολογητικών
 • κατάθεση φακέλου

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν δωρεάν τον προέλεγχο του χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, διασφαλίζοντας από την αρχή ότι ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.
Στη συνέχεια και αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μελέτες και συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πραγματοποιείται η έκδοση της Άδειας λειτουργίας.