Η οικοδομική άδεια είναι διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες που τη συνοδεύουν σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Η έκδοση της οικοδομικής άδειας γίνεται σε δύο στάδια:

  • Το πρώτο στάδιο είναι η έγκρισή δόμησης που πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης επιτρέποντας την έκδοση της άδειας δόμησης.
  • Το δεύτερο στάδιο είναι η άδεια δόμησης που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που αναλυτικά περιγράφονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν σύμφωνα με τι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Η οικοδομική Άδεια εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από έλεγχο που πραγματοποιείται σε ένα μεγάλο πλήθος από στοιχεία που βασίζονται σε ένα πολύπλοκο και ογκώδες νομοθετικό πλαίσιο. Αρμόδια όργανα για την έκδοση των οικοδομικών είναι οι Υπηρεσίες δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων εκτός και αν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά. Το νομοθετικό πλαίσιο αποτελείται από νόμους, προεδρικά διατάγματα, κανονισμούς, αποφάσεις, εγκυκλίους, με βασικότερο πυλώνα το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό με έναρξη ισχύος το 2012.

Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας ελέγχονται μετρικά στοιχεία όπως:

  • Η θέση του κτίσματος μέσα στο οικόπεδο.
  • Η μορφή του κτιρίου, οι διαστάσεις, ο όγκος κλπ

Καθώς και άλλα στοιχεία που εξασφαλίζουν:

  • Το σωστό αερισμό-φωτισμό του χώρου, την υγιεινή και την άνετη διαβίωση των ενοίκων, την πυρασφάλειας, τη λειτουργικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Την προστασία κοινόχρηστων χώρων, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αρχαιολογικών χώρων , αιγιαλού παραλίας κλπ.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση Οικοδομικών Άδειών, με ταχύτητα, και υπευθυνότητα έχοντας ώς βασικότερο στόχο τη δημιουργία ενός ακινήτου που να ικανοποιεί πλήρως τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και πάντα εντός του πλαισίου των απαιτούμενων επιστημονικών προδιαγραφών.